Publikationer

Årsboken

Vid årsskiftet 22/23 utkom föreningens fyrtioförsta årsskrift Idrott, Historia & Samhälle under redaktörskap av vice ordföranden Jens Ljunggren, huvudredaktör, och styrelseledamöterna Daniel Alsarve, Isak Lidström och Daniel Svensson.

En redaktion tillsattes under 2020, med före-trädare inom och utom styrelsen, för att ge den ansvarige redaktören stöd i arbetet. Deltagarna är Daniel Alsarve, sammankallande, Jens Ljunggren, Daniel Svensson och Isak Lidström (alla styrelsen).

Även en rådgivande redaktionskommitté tillsattes med Susanna Hedenborg (Malmö universitet), Björn Horgby (emeritus), Johnny Hjelm (Umeå universitet) och Oskar Solenes (Molde universitet, Norge).

Årsboken innehöll totalt fem externgranskade artiklar av John S. Hellström & Rhidian Kendrick, John Berg, Hans Bolling, Samuel Thorné och Jonas Lindkvist, två övriga artiklar av Jonas Almquist och Johnny Hjelm samt tre recensioner.

Årsboken 2022
SVIF - nytt
SVIF-nytt nr 1 2022

Skriften har under 2022 utkommit med två nummer och har en mer populärvetenskaplig och informativ inriktning än årsskriften. Förutom recensioner och tidsdokument innehöll SVIF-nytt under året bland annat en längre nekrolog om den inflytelserike idrottsledaren Ulf Lönnqvist och en artikel om kvinnliga pionjärer på inom fysisk fostran från Helsingborg. 

Styrelsen vill tacka Hans Bolling för hans engagemang i och för SVIF-nytt.

Rulla till toppen