Stadgar

Stadgar för Svenska Idrottshistoriska Föreningen
antagna 2016 och reviderade 2021.

§ 1 Svenska Idrottshistoriska Föreningen har till ändamål att i Sverige väcka och underhålla intresset för kroppsövningarnas historia, varav idrottshistoria utgör en del.
Föreningen söker vidga och fördjupa kännedomen om kroppsövningarna som samhällsföreteelse genom att inom sitt verksamhetsområde främja vetenskapliga och andra studier, undervisning, information, erfarenhetsutbyte och personliga kontakter.

§ 2 Medlemskap i föreningen erhålles efter inbetald fastställd avgift. Såväl enskild som juridisk person kan antas som medlem.
Ständigt medlemskap kan erhållas efter inbetalning vid ett tillfälle motsvarande tio årsavgifter. Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som ej erlagt sin årsavgift senast den 1 november anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningen vid årsmöte på styrelsens förslag utse därtill lämplig enskild person.
Hedersordförande och hedersmedlemmar är avgiftsbefriade.

§ 3 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmötet.

§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av det antal ledamöter och suppleanter årsmötet beslutar. Årsmötet utser styrelsens, tillika föreningens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen är beslutsför, när minst fyra av dess ledamöter, därav ordföranden eller vice ordföranden, deltar.
Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Vid lika röstetal gäller den mening fungerande ordförande biträder.
Styrelsens sammanträden ska protokollföras.

§ 5 Föreningen uttar en årsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet.
Årsavgiften kan vara olika för enskilda och juridiska personer.

§ 6 Föreningen håller årsmöte (ordinarie föreningsmöte) före utgången av april månad. Medlem som i föreskriven ordning har betalt sin medlemsavgift för året innan årsmötet, eller nya medlemmar för innevarande år, har rösträtt vid årsmötet.
Även hedersordförande och hedersmedlemmar har rösträtt.
Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen senast sex veckor före mötet.
Medlem kan till årsmötet framlägga motioner, som inges till styrelsen för yttrande senast en månad före årsmötet.
Föredragningslista jämte verksamhets- och revisionsberättelser, motioner med styrelsens yttrande, styrelsens förslag, verksamhetsinriktning med budget samt valberedningens förslag skickas med post eller tillgängliggörs vid föreningens digitala kanaler senast 14 dagar före mötet.
Beslut på årsmötet avgörs genom enkel majoritet, om ej annat av dessa stadgar framgår. Varje närvarande medlem äger en röst; vid lika röstetal avgör lotten.

§ 7 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. val av en justeringsperson, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 4. fastställande av föredragningslista
 5. fråga om stadgeenlig kallelse
 6. styrelsens verksamhetsberättelse
 7. revisionsberättelse
 8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. styrelseförslag och inkomna motioner
 10. fastställande av verksamhetsinriktning och budget
 11. fastställande av årsavgift för året efter årsmötet
 12. beslut om officiellt kungörelseorgan
 13. val av ordförande för en tid av ett år
 14. beslut om antalet styrelseledamöter
 15. val av halva antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter för en tid av två år
 16. val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år
 17. val av ordförande jämte två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
 18. övriga ärenden

§ 8 Extra föreningsmöte hålls när styrelsen så finner angeläget, när revisorerna eller minst 20 procent av medlemmarna med angivande av skäl skriftligen framför önskemål därom. I tillämpliga delar gäller samma bestämmelser som för årsmöte.

§9 För stadgeändring krävs ett årsmötesbeslut med 2/3 majoritet.

§ 10 För upplösning av föreningen krävs beslut i samma ordning som gäller för stadgeändring. Beslut om upplösning ska innehålla föreskrift om användning av befintliga tillgångar.

Stadgar för Svenska Idrottshistoriska 

Rulla till toppen